33. Μέρος 3ο. Βιβλιογραφία (05/2010). η πολιτική του Michel Foucault

33. μ3. (βιβλιογραφία).η πολιτική του Michel Foucault.pm

Μέρος 3ο

ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ M. FOUCAULT.

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ MICHEL FOUCAULT  1954-1984 

A) Οι Δημοσιεύσεις-Εκδόσεις.

B) Άλλα Κείμενα.

C) Έρευνες που διεξήχθησαν κάτω από την διεύθυνση του Foucault

Διαλέξεις στο College De France, 1970-1984.

Ειδικά Αφιερώματα για τον Foucault

Βασικές Βιογραφίες (M. Foucault)

M. Foucault: Συνεντεύξεις και άλλα Κείμενα.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΕΣ- κείμενα για τον M. Foucault

ΒΙΒΛΙΑ για τον M. Foucault

JOURNALS – Άρθρα για τον M. Foucault

‘Foucault Studies’ Journal

Michel Foucault – Ελληνικές Μεταφράσεις.

images