23. Μέρος 2ο. ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ, ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ “ΧΡΗΣΕΙΣ” ΤΟΥ FOUCAULT. (1) ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ NIETZSCHE..

23. μ2. (1).η πολιτική του Michel Foucault.pm

Μέρος 2ο

ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ, ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ “ΧΡΗΣΕΙΣ” ΤΟΥ FOUCAULT.

(1) ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ NIETZSCHE..

Κριτική: Όψεις “Ανορθολογισμού”.

Εξέγερση των υποταγμένων γνώσεων.

Παρέκβαση: για τον Nietzsche.

(α) Προοπτικισμός.

(β) Θέληση για δύναμη.

(γ) Γενεαλογία.

(δ) Tο ασκητικό ιδεώδες και η επιστήμη.

Ο “Θετικισμός” του Foucault

Σχετικισμός Αναφορικά με την αλήθεια;

Αλήθεια και Απελευθέρωση.

Πολιτική Παρρησία και Προσωπική Αυτονομία.

images_207