23. Μέρος 2ο. ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ, ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ “ΧΡΗΣΕΙΣ” ΤΟΥ FOUCAULT. (1) ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ NIETZSCHE..

23. μ2. (1).η πολιτική του Michel Foucault.pm

Μέρος 2ο

ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ, ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ “ΧΡΗΣΕΙΣ” ΤΟΥ FOUCAULT.

(1) ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ NIETZSCHE..

Κριτική: Όψεις “Ανορθολογισμού”.

Εξέγερση των υποταγμένων γνώσεων.

Παρέκβαση: για τον Nietzsche.

(α) Προοπτικισμός.

(β) Θέληση για δύναμη.

(γ) Γενεαλογία.

(δ) Tο ασκητικό ιδεώδες και η επιστήμη.

Ο “Θετικισμός” του Foucault

Σχετικισμός Αναφορικά με την αλήθεια;

Αλήθεια και Απελευθέρωση.

Πολιτική Παρρησία και Προσωπική Αυτονομία.

images_207

4. Μέρος 1ο. κεφ.4ο. NIETZSCHE: ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ..

4. foucault.μ1. 4ο κεφ.pm

Μέρος 1ο

4. NIETZSCHE: ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ..

4.1 ΤΡΕΙΣ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ.

4.1.1 Ένα Παράδειγμα Γενεαλογικής Έρευνας- Pierre Riviere.

4.2 Η ΔΙΑΠΑΛΗ ΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΙΩΝ..

4.3 Ο FOUCAULT ΓΙΑ ΤΟΝ NIETZSCHE: ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ..

4.3.1 Η Αναζήτηση της Προέλευσης. Ερμηνείες και Συμβάντα.

4.3.2 Παραδοσιακή και “Εμπράγματη Ιστορία”. Βούληση για Γνώση.

images_190